ေရွာက္လွမ္း ခ်ီတက္ျခင္း

Stepping to Your Vision
    အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာ တစ္ခုမွာ
ဘုရားရွင္အပ္ႏွင္းထားသည့္ ရူပါရုံပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ အ
ေရာက္လွမ္းခ်ီ တက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရူပါရုံတူညီနုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း  ရူံပါရုံသုိ႔ ေရာက္ရွိလုိသူတုိင္း သတိျပဳရမည့္ အေျခခံမူ
မ်ားမွာမူ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအေျခခံမူမ်ားကုိ ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းႀကီး (၁)၌ ေတြ႕  ရွိႏုိင္ပါသည္။

၁။ ေနာက္လုိက္ သုိ႔မဟုတ္ တပည့္အရင္ျဖစ္ပါ (Be a Follower, First)
    “ထာ၀ရဘုရား၏ကၽြန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာေနာက္ ေမာေရွလက္ေထာက္ ႏုန္၏ သား ေယာရႈအား ထား၀ရဘုရား …”(အငယ္၊ ၁)
    ဘုရားသခင္၏လူ ေမာေရွ အနိစၥေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ေမာေရွ၏လက္ေထာက္ (သုိ႔) ေနာက္ လုိက္ တပည့္ရင္းျဖစ္ေသာ ေယာရႈအား ဘုရားသခင္က စကားေျပာလာပါသည္။ ဘုရားသခင္က အျခားသူမ်ားကုိ စကားမေျပာပါ။ ေယာရႈကုိသာ ေျပာဆုိလာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းအခ်ိန္အခါ၌ ေမာေရွကဲ့သုိ႔ ဣသေရလလူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမွာ ေယာရႈျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္တည္း။

    ေယာရႈသည္ ‘ေခါင္းေဆာင္’ မျဖစ္ခင္၊ ေမာေရွ၏ ‘ေနာက္လုိက္တပည့္’ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားရွင္အပ္ႏွင္းထားသည့္ ရူပါရုံဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းခ်ီတက္ရာ၌ လုိအပ္သည့္ ပညာ၊ ၀ိညာဥ္ဘိသိက္ ႏွင့္ စြမ္းရည္တုိ႔ကုိ ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရွ႕  ၌ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား၏ အသက္တာႏွင့္ ဆက္ကပ္မႈကုိ စံနမူနာထား သင္ယူၾကရမည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံး စံနမူနာျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈရမည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၂း ၁-၂)။
    ‘ေခါင္းေဆာင္မႈ’ ဟူသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ရရွိလာသည့္ အရာမဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ ပုံသြင္း ျပဳျပင္မႈကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံယူၿပီးမွသာလွ်င္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရမည္။

၂။ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါ (Be ready)

“ငါ၏ ကၽြန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေလၿပီး။ သုိ႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္း တုိ႔သည္ ယခုထ၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တစ္ဘက္သုိ႔ ကူးၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ငါေပးေသာ  ျပည္ကုိ ၀င္စားၾကေလာ့” (အငယ္ ၂)။
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေမာေရွ ေသဆုံးသြားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ရူပါရုံသည္ ေသဆုံးသြား ျခင္း မရွိပါ။ အကယ္စင္စစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ ဘုရားသခင္၏ ရူပါရုံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ရန္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္း ကူးေျပာင္းေပးရသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ေမာေရွ မရွိေတာ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားအလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္ရန္အတြက္ ေယာရႈ ရွိပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ‘ေခါင္းေဆာင္မႈ အေမြကုိ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈအားျဖင့္ မရႏုိင္’ ဟူသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အေစကုိခံရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီးသူကုိသာ ဘုရားသခင္က ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခန္႔ထားပါသည္။

ေယာရႈအား ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကုိ ျဖတ္ကူးဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ မိန္႔ဆုိခဲ့သည့္ အခ်ိန္၌ ေယာရႈအဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘုရားရွင္မိန္႔ဆုိၿပီး (၃)ရက္အတြင္းမွာပင္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကုိ ျဖတ္ကူးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ အၿမဲအဆင္သင့္ရွိသူး ျဖစ္ရမည္။ သတိ၀ိရိယႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ႏုိးၾကားေနသူ ျဖစ္ရမည္။ ‘ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ ေအာင္ပြဲ၀င္’ ဆုိသည့္အတုိင္း ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး ‘ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကြလာျခင္း’ အတြက္ အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

၃။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူ ျဖစ္ပါ  (Be a person of Faith)
    “ေမာေရွအား ငါကတိရွိသည္အတုိင္း သင္တုိ႔နင္းသမွ်ေသာေျမကုိ သင္တုိ႔အား ငါေပးမည္” (အငယ္ ၃)။ ဘုရားရွင္က ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ‘ သင္တုိ႔နင္းသမွ်ေသာေျမ ’ ကုိ ‘သင္ တုိ႔အား ငါေပးမည္’ ဟု မိန္႔ဆုိပါသည္။ ဘုရားရွင္ ကတိထားရာေျမ (Promised Land) ကုိ ၀င္စားဖုိ႔ ရန္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ စတင္ေျခလွမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

    ေယာရႈအေနနဲ႔ ခါနာန္ေျမကုိ ဆင္ကန္းေတာတုိး ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဘုရားရွင္က ေမာေရွအားျဖင့္ ျပဳခဲ့ေသာ ကတိေတာ္အတုိင္း ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မရဘဲ ဂမူးရွဴးထုိး လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရမည္။ ဘုရားသခင္း၏ ေစခုိင္းခ်က္ႏွင့္ ကတိေတာ္ကုိ တိက်စြာ လက္ခံရရွိၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္သာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

    အဂၤလိပ္စကားပုံ တစ္ခုရွိပါသည္။ ‘မုိင္တစ္ေထာင္ ခရီးကုိ သြားေျခတစ္လွမ္းအားျဖင့္ အစျပဳရ မည္’ ( A journey of a thousand miles begins with a step) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ မိမိအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ရုပါရုံကုိ ျပည့္စုံေစဖုိ႔ရန္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕  စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ရမည္။ ယေန႔ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အသင္းေတာ္ကုိ တည္ေထာင္သူ ကုိရီးယားမွ ေဒးဗစ္ေယာင္ဂီခ်ဳိ (David Yonggi Cho) သည္ သူ၏ ပထမဆုံးအသင္းေတာ္ကုိ သူအပါအ၀င္ လူ(၅)ဦးႏွင့္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၄။ တိက်ေသခ်ာေသာသူ ျဖစ္ပါ (Be a person of Specific)
    “ေတာ္ႀကီးမွစ၍ ေလဗႏုန္တုိင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ ဥဖရျမစ္ႀကီးမွစ၍ ဟိတၱျပည္ တစ္ ေလွ်ာက္လုံးပါလ်က္ ေန၀င္ရာဘက္ ပင္လယ္ႀကီးတုိင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔နယ္အပုိင္း အျခား ျဖစ္ရမည္’ (အငယ္ ၄)။

    ကတိေတာ္ေျမ၏ နယ္နမိတ္ကုိ ဘုရားရွင္က တိက်စြာ ႀကဳိတင္သတ္မွတ္ ေပးပါသည္။ ေယာရႈအေနနဲ႔ သူဦးေဆာင္၍ ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ရမည္။ နယ္ေျျမ၏ အက်ယ္အ၀န္းကုိ တိတိက်က် သိဖုိ႔ရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုိေျမကုိ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏြယ္ အသီးသီးအား ေ၀၍ အေမြေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း (၁း ၆)။

    ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူသည္ မိမိအား ဘုရားသခင္ေစခုိင္းသည့္အရာကုိ တိတိက်က် သိရမည္။ ထုိသုိ႔ သိဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကုိ စူးစုိက္နား ေထာင္ရမည္။ ေနာက္လုိက္မ်ားအား သူရရွိေသာ ရူပါရုံအေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆုိႏုိင္သူ ျဖစ္ ရမည္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာ၍ ျပတ္သားစြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ သူ၏ စကားကုိသာ လူမ်ားက နာေထာင္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

၅။ ဘုရားသခင္အတူပါရွိေၾကာင္း ေသခ်ေစပါ

    (Be sure that God is with you)
    “သင့္အသက္ တည္သည္ကာလပတ္လုံး သင့္ေရွ႕ ၌ အဘယ္သူမွ် မခံမရပ္ႏုိင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္ အတူ ငါရွိသကဲ့သုိ႔ အသင္ႏွင့္အတူ ငါရွိလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိ မစြန္႔၊ သင့္ကုိ ပစ္၍ မထား” (အငယ္ ၅)။
    ေယာရႈအေနနဲ႔ ေမာေရွအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ႀသဖြယ္အမႈမ်ားကုိ ေတြ႕  ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ေမာေရွသည္ သာမာန္လူသားတစ္ဦးသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္ သူႏွင့္အတူ ရွိသည့္အခါ ႀကီးမားအံ့ၾသဖြယ္အမႈမ်ားကုိ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယခုဘုရားသခင္က ေယာရႈအား ‘ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူ ရွိမည္’ ဟု တုိက္ရုိက္ေျပာဆုိ ကတိေပးေနသည္မွာ မည္မွ်အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါသနည္း။

    ဘုရားသခင္အပ္ႏွင္းထားေသာ ရူပါရုံျပည့္စုံဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ေယာသပ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ပါသည္ (က၊ ၃၉း ၂-၃)။ ဒါ၀ိဒိႏွင့္ ဘုရားသခင္အတူရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သုိးေက်ာင္းသားဘ၀မွ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ သည္အထိ ျပဳေလသမွ် ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္ (၁ရာ၊ ၁၈း ၁၄)။
    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမာေရွကဲ့သုိ႔ ‘ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ မၾကြလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဤ အရပ္မွ မသြားပါေစႏွင့္’ ဟု ဆုေတာင္းသင့္ပါသည္ (ထြက္၊ ၃၃း ၁၅)။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘုရားသခင္အတူပါရွိျခင္း၏ သက္ေသကုိ ရရွိမွသာ စီမံကိန္း (သုိ႔) အလုပ္တစ္ခုခုကုိ စတင္ရပါမည္။

၆။ အားယူ၍ ရဲရင့့္ပါ (Be Strong and courageous)
    “…. အားယူ၍ အလြန္ရဲရင့္ျခင္း ရွိေလာ့” (အငယ္ ၆)
    “ …. အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္း ရွိေလာ့။ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္” (အငယ္ ၉)
“ …. အာယူေတာ္မူပါ။ ရဲရင့္ျခင္း ရွိေတာ္မူပါဟု ေယာရႈအား ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏” (အငယ္ ၁၈)
ေယာရႈအေနနဲ႔ အေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕  ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေယရိေခါၿမဳိ႕  ရုိးတံတုိင္းႀကီး၊ ထြားႀကဳိင္းသန္စြမ္းေသာ လူ႕ ဘီလူးႀကီးမ်ား၊ အင္အားႀကီးမားလွသည့္ စစ္တပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လွ်ံက်ေနေသာ ေယာ္ဒန္ျမစ္ေရ၊ သည္အရာေတြက သူ႕  အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕  ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ သည္အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ဘုရားသခင္က ‘အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိပါ’ ဟု သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေျပာဆုိအားေပးပါသည္ (အငယ္ ၆၊ ၇၊ ၉)။ ဣသေရလလူတုိ႔ကလည္း တစ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိေၾကာင္း ေတြ႕  ရပါသည္ (အငယ္ ၁၈)။

ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ခြန္အား၊ ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္။ အထူးသျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေခါင္း ေဆာင္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဘိသိက္တန္ခုိး၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕  ခုိင္မႈႏွင့္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ရမည္။ က်မ္းစာက “သခင္ဘုရားအားျဖင့္လည္းေကာင္၊ တန္ခုိးေတာ္အရွိန္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခုိင္ခံ့ျခင္းရွိၾကေလာ့’ဟု မိန္႔ဆုိိထားပါသည္ (ဧဖက္ ၆း ၁၀)။

စာတန္မာရ္နတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ အရႈံးေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ ပါ။ သည္အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ဘုရားႏွင့္ မ်ားမ်ားအခ်ိန္ယူ မိတ္သဟာယဖြဲ႕  ရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တန္ခုိးေတာ္အရွိန္ႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ား၊ ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ျပည့္၀သူမ်ား ျဖစ္လာၿပီး စာတန္မာန္နတ္ဆုိး၏ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အႏုိင္ယူေခ်မႈန္း ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေပသည္။

၇။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း နာခံလုပ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ပါ

     (Be careful to do according to His Word)
“ႀကံစည္ေလသမွ်အတုိင္း ေအာင္မည္အေၾကာင္း ထုိတရားလမ္းသုိ႔ လုိက္ေလာ့။ လက္ယာ ဘက္ လက္၀ဲဘက္သုိ႔ မလႊဲႏွင့္” (အငယ္ ၇)။
“ထုိပညာတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာင့္ျခင္းအလုိ႔ငွာ က်မ္းစာကုိ မဖတ္မရြတ္ဘဲ မေန။ ေန႔ညမျပတ္ ၾကည့္ရႈဖတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္” (အငယ္ ၈)။

ေယာရႈအသက္တာ၌ ျပဳေလသမွ် ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ကုိ ဤေနရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕  ရွိရပါသည္။ ၄င္းမွာ က်မ္းစာကုိ ေန႔ညမျပတ္ၾကည့္ရႈဖတ္ရြတ္ျခင္းႏွင့္ က်မ္းစာအတုိင္း နာခံအသက္ရွင္ ျဖင္းႏွင့္ က်မ္းစာအတုိင္း နာခံအသက္ရွင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေပးခဲ့ေသာ ဤနိယာမတရား သည္ ကမၻာ့ဦးမွာ စ၍ ယေန႔ထိတုိင္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးပါ။ ‘ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေန႔ညမျပတ္ ၾကည့္ရႈဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ ၀န္ခံေျပာထုတ္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
အတုိင္း သတိျပဳအသက္ရွင္ျခင္း’ သည္အရာေတြက ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည့္ ေသာ့ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိညာဥ္ေခါင္းေဆာင္တုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္ ရမည္။

    ၀ိညာဥ္ေခါင္းေဆာင္သည္ ေလာက၏ စံႏႈန္းအတုိင္း အသက္ရွင္သူ မျဖစ္ရ။ သမၼာက်မ္းစာ အား စံထား၍ အသက္ရွင္ရမည္။ ရူပါရုံပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းခ်ီတက္ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အလ်င္အျမန္ ဆြတ္ ခူးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္ေ၀ငွ လုိက္ရေပသည္။

Rev. သိန္းသန္းထြန္း

Be the first to comment

Leave a Reply