ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း

‘ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’သည္အရာ က ေယာရႈေခတ္ကာလ၌ ေအာင္ျမင္ မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယေန႔ေခတ္ အတြက္လည္း သည္အ ခ်က္က မွန္ကန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာက သည္ေသာ့ခ်က္ကုိ လူမ်ားအစုက မသိရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။  ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ  ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရႈပါသည္။ တရားေဟာဆရာေတြရဲ႕ ေဟာၾကား ခ်က္ကုိလည္း နားေထာင္ပါသည္။

အတူတကြပင္ ေဆြးေႏြးၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္နားေထာင္ ဖတ္ရႈခဲ့သည့္ သမၼာတရားေတြကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း ျပဳၾကပါရဲ႕လား? မျပဳၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားစုက ဘယ္လုိဆင္ျခင္ရမည္ ဆုိသည္ကုိပင္ မသိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း (Meditation)ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈမိသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္သူေတြ ဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ‘ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’ ဟူသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ထင္သည့္အတုိင္း ခက္ခဲနက္နဲ လွသည့္အရာမဟုတ္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာေနသည့္ ‘ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’ ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ စိတ္ထဲ၌ ရုပ္လုံးေဖာ္ျခင္း (Visualization) ကုိ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ က်မ္းပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ကုိ စိတ္ထဲ၌ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး၊ ၄င္းက်မ္းပုိဒ္ ၌ပါရွိေသာ သမၼာတရားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေပၚ၌ လုံး၀အုပ္စုိး လႊမ္းၿခဳံသြားသည္ အထိအႀကိမ္ႀကိမ္ ရႈမွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအရာ ေလာက္အျခား ဘယ္အရာကမွ် ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္အေတြးအေခၚကုိ ကြဲျပားျခားနားသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ အာၿဗဟံအေၾကာင္း တစ္ခ်က္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာကုိ ဆုိလုိခ်င္သလဲ ဆုိတာ သင္ သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္က အာၿဗဟံ (အာၿဗံ)အား သားေပးမည္ဟု ကတိေပးသည့္အခ်ိန္၌ အာၿဗဟံအသက္ အေတာ္ႀကီးေနၿပီ။

သူ႔မယား စာရဲကလည္း တစ္သက္လုံး အၿမဳံမ ျဖစ္ၿပီး ကေလးေမြးဖြားႏုိင္မည့္ အသက္အရြယ္ကုိပင္ အေတာ္ေလး လြန္လာခဲ့ၿပီ။ သည္အဖုိးႀကီးနဲ႔ အဖြားႀကီး လင္မယားႏွစ္ေယာက္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ဘယ္လုိျမင္ၾကမလဲ။ ၄င္းတုိ႔အေနႏွင့္ အားလုံးလက္ေျမွာက္ အရႈံးေပးလုိက္ၿပီ။ ဟုတ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ကၽြန္ ဒမာသက္ၿမဳိ႕သား ဧလ်ာဇာကုိပင္ သူတုိ႔၏ အေမြခံျဖစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ၿပီးေလၿပီ။ သည္အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က အာၿဗဟံႏွင့္ စာရဲအား သားေပးမည္ဟု ေျပာလာသည့္အခါ အာၿဗဟံအေနႏွင့္ ဘယ္လုိမွ သူ႔အာရုံထဲ မျမင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္သတင္းစကားက သူ႔အေတြးအေခၚႏွင့္ လုံးလုံးဆန္႔က်င္ ေနသည္။

သူ႕စိတ္ထဲ သည္လုိရုန္းကန္ေနရျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည့္အတြက္ ႏုတ္ကတိ တစ္ခု တည္းႏွင့္ ေျပာၿပီး ထားခဲ့သည္မဟုတ္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က တစ္စုံတစ္ခုလုပ္ေပးခဲ့ရသည္။ ‘အာၿဗံ ကုိ ျပင္သုိ႔ ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၍ မုိးေကာင္းကင္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလာ့။ ၾကယ္မ်ားကုိ ေရတြက္ႏုိင္လွ်င္ ေရတြက္ေလာ့။ သင္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ …. အာၿဗံသည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ ယုံၾကည္သည္ျဖစ္၍ …’ (ကမ႓ာ၊ ၁၅း ၅-၆)။

ဘုရားရွင္က အာၿဗံအား ၿမဳံေနသည့္ လူအုိႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ႔ကုိယ္သူ ျမင္ေတြ႕ေစဖုိ႔ရန္ အလုိမရွိပါ။ သူ႕ကတိေတာ္အတုိင္း ျပည့္စုံလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ပုံရိပ္သစ္ကုိ စိတ္အာရုံ ထဲ၌ စြဲမွတ္ထင္ေစဖုိ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ အာၿဗံေကာင္းကင္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၾကယ္ေတြကုိ ႀကဳိးစားၿပီး ေရတြက္မိမည္။ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ လင္းလက္ေနမည့္ ၾကယ္ေလးမ်ားကုိ ေရတြက္ၾကည့္ ေနရင္းႏွင့္ သူ႕သားေျမးျမစ္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာေလးမ်ားကုိ ျမင္ေယာင္မိလိမ့္မည္။  သူ႔ႏွလုံးသား၏ မ်က္စိကုိ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ျဖည့္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သည့္ေနာက္ပုိင္း အာၿဗံႏွင့္ စာရဲတုိ႔၊ သူတုိ႔အျမင္ေတြ ေ၀၀ါးသြားသည့္အခါ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔ စိတ္ထဲ၌ အၿမဲစြဲထင္ေစမည့္ အရာတစ္ခုကုိ ထပ္မံလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ သူတုိ႔အား နာမည္ အသစ္ျဖင့္ မွည့္ေခၚလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အာၿဗဟံ – လူမ်ဳိးမ်ားစြာတုိ႔၏ အဖ၊ စာရာ – လူမ်ဳိးမ်ားစြာ တုိ႔၏ မိခင္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (ကမ႓ာ၊ ၁၇း ၅၊ ၁၅၊ ၁၆)။ ကတိေတာ္အတုိင္း သူလုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္က ၄င္းတုိ႔အား အတည္ျပဳေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္လုိ သူတုိ႔ေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေခၚထူးေနၾကျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကတိေတာ္ကုိ အစဥ္သတိရေနဖုိ႔ျဖစ္ သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ဘုရားကတ္ိေတာ္စကားသည္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ အတူရွိလာသည္။ ၄င္းတုိ႔ဘ၀ႏွင့္ ထပ္တူက်ည့္အရာ ျဖစ္လာသည္။

သည္အရာကုိပင္ ‘ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’ ဟုေခၚျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အလြန္ပင္ထူးျခားၿပီး တန္ခုိး ပါေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားကုိ အာရုံစူးစုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အာၿဗဟံအသက္တာ၌ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ သင့္အသက္တာ၌လည္း အံ့ၾသ ဖြယ္ အလုပ္လုပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
‘ဘယ္လုိ! – ဘယ္လုိ!’ ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခု ဥပမာျပပါမည္။ သင့္အေနႏွင့္ ေပးလွဴဖုိ႔ ဆႏၵရွိ ေသာ္လည္း သင့္ဘ႑ာေရး အေျခအေနက ခၽြတ္ခ်ဳံက်ေနသည္ ဆုိပါစုိ႔။ ၂ေကာ၊ ၉း ၈ ၌ ပါရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းပါ။

‘သင္တုိ႔သည္ အရာရာ၌ သုံးေလာက္ေသာ ဥစၥာအမ်ဳိးမ်ဳိး အစဥ္ရွိ၍ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စုံမည့္အေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးစုံေသာ မဂၤလာေက်းဇူးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏’။
သည္ကတိေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ သင့္အေနႏွင့္ လုိအပ္ေနသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္ အား ခ်က္လက္မွတ္ေပးေနပုံကုိ စိတ္ထဲ၌ ရုပ္လုံးေဖာ္လုိက္ပါ။

ထုိပုံရိပ္အတုိင္း စတင္ၿပီး သရုပ္ျပပါ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ဦးေဆာင္သည့္အခါတုိင္း သင္ေပးအပ္ႏုိင္သမွ် ေပးပါ။ အစပထမတြင္ အနည္းငယ္ ေလာက္သာ ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥမရွိ။ သင့္အထဲ၌ ၄င္းပုံရိပ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ သင့္ကုိယ္သင္ ရက္စက္စြာ ေပးကမ္းေနသူတစ္ဦးအျဖစ္ ျမင္ပါ။ သင့္စိတ္အာရုံ၌ ခ်က္လက္မွတ္ မ်ားကုိ တစ္ေစာင္ၿပီး တစ္ေစာင္ ေရးေနပုံကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ စြဲမွတ္ထင္ေစပါ။

ထုိသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္သည္ သင့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ရႈပ္လုံးေပၚလာၿပီး ထင္ရွားလာမည္။ သင္၏ ယုံၾကည္ျခင္းလည္း တုိးပြားလာမည္ ျဖစ္သည္။
‘ဒီမွာ ညီအစ္ကုိ ခုပ္လန္း – ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္ေနရမယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား ဆုိလုိတာလား’ ဟုတ္ပါသည္။ သည္အရာကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပသည့္ အရာကုိ စိတ္ကူးထဲ၌ ပုံေဖာ္၍ ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္စိတ္ကူးအာရုံသည္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း သင္ သိၿပီမဟုတ္ေလာ။ မႈန္၀ါး၀ါးေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေလာက္ႏွင့္သာ သင္ အသက္ရွင္ေနလွ်င္ ဘာမွထူးထူးျခားျခား ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ တိက်ေသခ်ာၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သား သည့္ပုံရိပ္ သင့္မ်က္စိပဲ ျမင္လာဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။

စိတ္အာရုံထဲ၌ ျမင္လာေအာင္ ရုပ္လုံးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံး သင္ယူခဲ့ပုံကုိ ေျပာျပခ်င္သည္။ ထုိအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္း ေဘာလုံးအသင္း၏ တုိက္စစ္ မွဴးတစ္ဦး။ တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္အိပ္ယာထဲလွဲေနရင္း စိတ္ထဲ၌ ရုပ္လုံးေဖာ္ေနမိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ အာရုံထဲ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဘာလုံးကြင္း၏ ျမက္ခင္းစိမ္းေပၚမွာ ေရာက္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသင္းႏွင့္ အျခားၿပဳိင္ဘက္အသင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစား ေနၾကသည္။ ေဟာ – ကၽြန္ေတာ္ဆီ ေဘာလုံး ေရာက္လာၿပီ၊ ဂုိးေရွ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္ဆြဲသြားၿပီ။

တစ္ဖက္အသင္း၏ ေနာက္တန္းလူမ်ား ဖ်က္ထုတ္ေန ၾကသည့္ ၾကားမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေဘာလုံးကုိ က်င္လည္စြာ ထိန္းထားၿပီး ဂုိးတုိင္ထဲသုိ႔ ကန္သြင္းလုိက္ သည္။ ‘ဂုိး – ဂုိး’ ….. ။ ပရိတ္သတ္က ေအာ္ဟစ္ၾသဘာေပးၾကသည္။ အပုိင္ ဂုိး ရသြားၿပီ။ သည္ပုံကုိ ကၽြန္ေတာ့္အာရုံထဲ စြဲမွတ္ေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ သတိေပးပါရေစ။ သည္လုိ အေတြးပုံရိပ္ကုိ ေလ့က်င့္ရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ခဲမႈ ရွိႏုိင္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပုံရိပ္ေဟာင္းေတြက ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ အခ်ိန္၌ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္အတန္ၾကေသာအခ်ိန္က ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ အလြန္မ်ားေနသည့္အခ်ိန္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ၿပီးၿပီ။ စာအုပ္အားလုံး လုိလုိကပင္ အႀကံျပဳထားသည္မွာ ‘သင့္ကုိယ္သင္ ဆလင္းေဘာ္ဒီ (သြယ္သြယ္လ်လ် ခႏၶာကုိယ္) အျဖစ္ ျမင္ပါ’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ႀကဳိးစားၾကည့္သည္။ မရ။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိကုိ မွိတ္သည့္အခါတုိင္း ‘၀၀တုတ္တုတ္ခႏၶာႀကီး’ ပဲ ျမင္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့က်လာသည့္တုိင္ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္အတြင္း၌ ျမင္ရသည့္ပုံရိပ္ႀကီးက ေျပာင္းလဲ သြားျခင္းမရွိ။

သည္လုိနဲ႔ပဲ နဂုိခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္း၀င္ လုိက္သည္။  ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲရွိေနသည့္ ပုံရိပ္ေဟာင္းကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ သည္အထိ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ၌ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္း လုိက္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ ရွိသည့္ပုံရိပ္ေဟာင္းႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ခက္ခဲရသနည္း။

အေၾကာင္း မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ၄င္းပုံရိပ္ႀကီး ႀကီးထြားလာဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သည္ပုံရိပ္ေဟာင္းႀကီးက ဘယ္ေလာက္ပဲ ဒုကၡေပးပါေစ၊ ကိစၥမရွိ။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ကုိ အမွန္တကယ္ အျပည့္အ၀ ခံစားလုိလွ်င္ သည္ပုံရိပ္ေဟာင္းႀကီး ေပ်ာက္သြားဖုိ႔အတြက္ တစ္ခုခု ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ရေပမည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ‘မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ကုိ သိေသာပညာကုိ ဆီးတားေသာ မာန္မာနစိတ္ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလွ်က္ ခရစ္ေတာ္၏စကားကုိ နားေထာင္ ေသရမည္’ ျဖစ္သည္ (၂ေကာ၊ ၁၀း ၅)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ‘ေလာကီပုံသ႑ာန္ကုိ မေဆာင္ဘဲ စိတ္ ႏွလုံးကုိ အသစ္ျပင္ဆင္၍ ပုံသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရမည္’ (ေရာ၊ ၁၂း ၂)။

ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ စိတ္ထဲ၌ ရုပ္လုံးေဖာ္ ျမင္ေယာင္ျခင္းအေၾကာင္း ယုံၾကည္သူေတြ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပသည့္အခါ သူတုိ႔က သည္အရာေတြကုိ အေတာ္ေလး သတိရွိရွိနဲ႔ နားေထာင္ၾက ပါသည္။ သူတုိ႔က ‘ဒါေတြဟာ အေပါင္းလကၡဏာ အေတြးအေခၚ (သုိ႔မဟုတ္) သာမာန္ထက္ ထူးကဲ တဲ့ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းပဲ’ လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကသည္။

စာတန္မာရ္နတ္သည္ ေယာရႈမွတ္စာ၌ ပါရွိသည့္ ‘ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’ အေၾကာင္းကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီး လူေတြကုိ ဆံုးရႈံးျခင္းထဲ ဆြဲခ်ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ တန္ခုိးအစြမ္း ထက္ လွသည့္ ဤလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ လူေတြဆီသြားမွာ သူမလုိလားပါ။ သူသည္ သမၼာတရားကုိ ခုိးယူထားသည့္ သူခုိးျဖစ္သည္။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ – အလြန္ အစြမ္းတန္ခုိး ႀကီးမားလွသည့္ ‘ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ ေမ့ျခင္း’ အားျဖင့္ အေႏွာက္အယွက္ ေပးေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ားအား အႏုိင္ယူ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ။ ေယာရႈ ကဲ့သုိ႔ပင္ သင္သည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

 Rev. သိန္းသန္း

၀န္ခံခ်က္ – ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္
Believer’s Voice of Victory စာေစာင္မွ ဆရာႀကီး Kennet Copeland ၏ ေဆာင္းပါးအား ျမန္မာ ဘာသာသုိ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*