ႏုိင္ငံေတာ္၏အေမြအႏွစ္

ေလာကႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္း
ကုိသာသိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းထိ
ေတြ႔မႈမရွိေသးသူမ်ားရွိသလုိ ဘုရားသခင္ကုိ
သိရွိယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္
ၿပီးမွ အဖ၏အိမ္ေထာင္ႏွင့္စည္းစိမ္ကိုစြန္႔ခြာ
ၿပီးေလာကထဲသုိ႔ ထြက္ သြားမိျခင္းေၾကာင့္
ဘုရားသခင္ထံမွခံစားရမည့္ေကာင္းခ်ီး
မဂၤလာ ကမ်ဳိးစံုကုိ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံး ရသူမ်ား လည္းရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္
အျခားတစ္ဘက္က ဘုရားသခင္၏ေမတၱာျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာႏုိင္ငံေတာ္၏ နက္နဲမႈႏွင့္ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးရလဒ္ ကိုသိရွိရၿပီး လက္ေတြ႔ခံစားၾကရေသာလူနည္းစုေလးလည္းရွိပါသည္။

ဒုကၡသစၥာ
ဘုရားသခင္ကိုမသိရွိေသးေသာ ေလာကသားမ်ားသာလွ်င္ ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ၾကေသာသားသမီးမ်ားလည္း ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကတတ္ပါသည္(ေဟျဗဲ၊ ၁ဝး၃၂)။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခ်င္းမတူၾကပါ။ ပထမအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘုရားသခင္၏စကားကုိနားမေထာင္၊ အလုိေတာ္လမ္းသို႔မလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ဒုကၡျပႆနာ ႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိမွားယြင္းေသာလမ္းမွေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္ ဘက္သို႔ျပန္လွည့္လာရန္ ဘုရားသခင္ကျပန္ဆင္ျခင္ျဖစ္သည္။

 ေနာက္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္ၿပီးမွ ဒုကၡႏွင့္အခက္အခဲ ျပႆနာႀကံဳေတြ႔ရသူမ်ားမွာမူ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သက္ေသကို ေလာကဓံတရားႏွင့္ ဒုကၡမ်ားၾကားမွခံစားႏုိင္ဖို႔ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားသခင္၏နာမေၾကာင့္အခက္အခဲ ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳ ေတြ႔ရျခင္းသည္ အမဂၤလာမဟုတ္ဘဲ မဂၤလာသာျဖစ္သည္။ ထုိဒုကၡမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္၏သစၥာ တရားကုိနားလည္ ဖုိ႔ရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

သတို႔သမီးဆယ္ဦး
(မႆဲ၊ ၂၅)တြင္ သတို႔သမီးဆယ္ဦးအေၾကာင္းေဖၚျပထားပသါည္။ ငါးဦးမွာပညာရွိျဖစ္ၾကၿပီး၊ က်န္ငါးဦးမွာလူမုိက္ျဖစ္ ၾကသည္။ ‚င္းတို႔အားလံုးသည္ မီးခြက္မ်ားကိုကုိယ္စီယူၾကေသာ္လည္း ပညာရွိေသာ သတို႔သမီးငါးဦးက မီးခြက္အျပင္ဆီဘူးကုိ လည္းယူပါသည္။ မိုက္ေသာသတို႔သမီးမ်ားက ဆီဘူးကုိမယူၾကပါ။ သန္းေခါင္ယံ၌ သတို႔သား လာေသာအခါ သူတို႔အားမီးခြက္ မ်ားကုိ ကုိယ္စီထြန္းညိွၾကပါသည္။ ဆီးဘူးမယူလာေသာသတုိ႔သမီးမ်ား၏မီးခြက္သည္ ေခတၱသာထြန္းေတာက္ၿပီး မီးေသသြားပါ သည္၊ ဤပံုပမာထဲမွဆီသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။

ယေန႔မိရုိးဖလာအရ ဓမၼအေမြကိုခံစားကာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာၾကသူမ်ားစြာရွိၾကရာ၌ အသက္တာ တြင္ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ မခံစား၊ နားမလည္သူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထုိသက္ေသကုိခံစားရန္မွာ မိမိသည္အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးဦးစြာသိျမင္ဝန္ခံဖို႔လုိ ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အျပစ္ေၾကာင့္အပါယ္၌ ထာဝရျပစ္ဒဏ္ခံစားရမည္ကုိသိရွိ၍ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ စိတ္ျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားေသာကယ္တင္ရွင္မရွိေၾကာင္းသိျမင္ဝန္ခံလ်က္ မိမိ၏ႏွလံုးသားအတြင္း သုိ႔ေခၚဖိတ္လက္ခံၿပီး ေနရာေပးမည္ဆိုပါက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏သက္ေသကုိ ႏွလံုးသားအတြင္း၌ ခံစားရသည္ သာမက တမလြန္အေရးအတြက္လည္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈကိုခံစားရေပမည္။

နာမေတာ္ကိုရုိေသပါ
ဘုရားသခင္၏သားသမီးတစ္ဦးအေနႏွင့ ဝိညာဥ္ေတာ္၏သက္ေသကို ႏွလံုးသားအတြင္းခံစားရၿပီးေနာက္ အေရးႀကီး သည့္အရာတစ္ခုမွာ နာမေတာ္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာျဖင့္ ဘုရားရွင္အားရုိေသေလးျမတ္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ႀကီးျမတ္ေသာအရွင၊ တန္ခိုးအနႏၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟုဆုိရာ၌ ဘုရားသခင္က အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္မည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံရန္မဟုတ္ပါ။

 ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ဝမ္းနည္းမည္ကုိေၾကာက္ရြံ႔ပါ။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကုိမခ်ီးမြမ္းမိဘဲ က်န္သြားမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႔ပါ။ နာမေတာ္ ထိပါးမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႔ပါ။ ဘုရားရွင္သည္ေၾကာက္ရြံ႔ရုိိေသထုိက္ေသာဘုရားရွင္ျဖစ္၍ ႏွလံုးသားအတြင္းမွ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သေဘာျဖင့္ ရုိေသေလးျမတ္ဖုိ႔သတိျပဳပါ။ ဘုရားရွင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိခ်ီးမြမ္းဖို႔ အေၾကြးမတင္မိ ရန္သတိျပဳပါ။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာဆည္းပူးပါ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဥစၥာဘ႑ာရွိေသာေနရာ၌ ေရာက္ေနေၾကာင္းသတိေပးပါ သည္။ အခ်ဳိ႔သူမ်ားသည္ ေလာကတြင္ေငြေၾကးဘ႑ာမ်ားစြာစုေဆာင္၍ ၾကြယ္ဝလာသည့္အခါ ထုိအရာမ်ားကုိအမွီျပဳကုိးစား ၿပီးအသက္ရွင္ မိၾကပါသည္။ ေလာကီဥစၥာ ဘ႑ာမ်ားသည္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာအာမခံခ်က္ကုိ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာကသြန္သင္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ခဏတာခံစားရ မည့္ေကာင္းေကာင္းဘ႑ာကိုဆည္းပူးသိုမွီးထားၾကရန္ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ရွိပါသည္။

ေကာင္းကင္အက်ဳိးရလဒ္ကုိေမွ်ာ္၍ ဘ႑ာစုေဆာင္းတတ္သူမ်ားမွာ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ တတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိမိ၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အတၱကုိေရွ႔တန္းမတင္ဘဲ အျခားသူမ်ား၏လုိအပ္မႈကိုၾကည့္ရႈသိျမင္ကာ ပါဝင္တတ္သူမ်ားမွာ ေကာင္းကင္ ဘ႑ာကိုစုေဆာင္းတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားအတြက္ဦးစားထား၍ ရွာေဖြအသက္ရွင္သူ မ်ားကုိ ေလာကအသက္ရွင္စဥ္သံုးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကုိေပးမည္ဟု ဘုရားရွင္ကတိျပဳထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေမြ
ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ထဲက်င္လည္အသက္ရွင္ေသာအသက္တာသည္ လြန္စြာထူးကဲ ေကာငး္ျမတ္လွပါသည္။ (ေရာ၊ ၅)တြင္ တမန္ေတာ္ႀကီးက ဒုကၡဆင္းရဲထဲ၌ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ သဘာဝေလာကီ သားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲႀကံဳေတြ႔ပါရက ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ညည္းညဴးျမည္တမ္းေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဒုကၡဆင္း ရဲထဲ၌ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ဝါၾကြားႏုိင္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ခံစားရေသာ အေမြပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေယာသပ္၏အသက္တာကုိဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက အစ္ကုိမ်ား၏ မနာလုိေရာင္းစားမႈကိုခံရၿပီး တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ား လက္ဝယ္ကြၽန္အျဖစ္ေရာင္းရွိရေသာ္လည္း ေယာသပ္ႏွင့္ အတူဘုရားရွင္ပါရွိေကာင္းခ်ီးေပးမႈေၾကာင့္ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္အရာတိုင္းခ်ီးေျမွာက္ခံရေၾကာင္းေတြ႔သည္။

 ဘုရားသခင္သည္ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာ၌ ဒုကၡျပႆနာကုိေတြ႔ႀကံဳခြင့္ ေပးျခင္း ကုိေပးေသာအခါ၌လည္း ထြက္ေျမာက္ေသာလမ္းကုိပါတစ္ပါတည္းျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာေကာင္းက်ဳိး အျဖာျဖာကို ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းအသက္ရွင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေမြကုိခံစား ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာမ်ားကုိျပင္ဆင္ ပါစို႔ဟု ေမတၱာႏွင့္အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply