ႏွလံုးသားမွန္ကန္ပါေစ

ဒံေယလအနာဂတၲိကၽမ္းကိုႂကည့္မည္ဆိုပါက
ဘုရားသခင္လူမၽိဳးေတာ္မဟုတ္ဘဲႏွင့္

ဘုရားကိုသိခြင့္ရွိေႂကာင္း နားလည္ရ သလို ဘုရားသခင္၏လူမၽိဳးေတာ္ႁဖစ္ပါလၽက္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကိုအေလးမထားဘဲ အသက္ရွင္ သူမၽားလည္း ရွိေႂကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ်မၽက္ႏွာမလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမၽိဳးမဟုတ္ေ သာ္လည္း သူ႔ကိုသိလိုပါကသိခြင့္ေပးေႂကာင္း၊ လူမၽိဳးေတာ္ႁဖစ္ႃပီး ဘုရားသခင္အေႂကာင္းကို မၽားစြာသိလၽက္ႏွင့္ လၽစ္လွဴ ရႈအသက္ရွင္ မႈေႂကာင့္ အကၽိဳးခံစားခြင့္ရႈံး ေကာင္းကို ဆင္ႁခင္ပါက ဘုရားသခင္သည္သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼာတရားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေႁဖာင့္မတ္စြာတုန္႔ႁပန္ေႂကာင့္၊ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ေတြ႔ႁမင္နားလည္ရေပသည္။
ေနဗုခဒ္ေနဇာ
(ဒံ၊ ၄)တြင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာအမည္ရွိေသာ မင္းႄကီးတစ္ပါးကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုမင္းႄကီးသည္ ယင္းအခၽိန္ကာလကႂသဇာ တန္ခိုး အလြန္ႄကီးထြားေနေသာ ဧကရာဇ္တစ္ပါးႁဖစ္သည္။ ထိုမင္းႄကီးသည္ တစ္ပါးအမၽိဳးသားႁဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ လူမၽိဳးေတာ္ႁဖစ္ေသာ ဣသေရလလူမၽိဳးကို ေကာင္းစြာသိေတာ္မူသည္။ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႄကီးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေႁမတႁပင္လံုးအရပ္ရပ္၌ေနလၽက္ ဘာသာစကားအမၽိဳးမၽိဳးကို ေႁပာေသာလူမၽိဳးတကာတို႔အား သူကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႁမင္ ခံစားရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႄကီးႁမတ္ေတာ္မူႁခင္းကို သက္ေသခံပါသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ အံ့ႂသဖြယ္ႁဖစ္ေႂကာင္၊ တန္ခိုးေတာ္ႄကီးမားေႂကာင့္၊ ဘုရားရွင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထာဝရႁဖစ္သည္သာမက အာဏာေတာ္သည္ ကမBာအဆက္ဆက္ တည္ေႂကာင္းသက္ေသခံပါသည္။

ေဗသရွာဇာ
(ဒံေယလ၊ ၅)တြင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႄကီး၏သားေတာ္ ေဗလရွာဇာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ရႁပန္သည္။ ေဗလရွာ ဇာမင္းသည္ ဖခမည္းေတာ္၏ သက္ေသခံခၽက္အရ ဘုရားသခင္၏ အေႂကာင္းကို ႂကားဖူးေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကိုမသိေသးေသာသူႁဖစ္သည္။ သူသည္ မွဴးမတ္တစ္ေထာင္ကိုေခၚ၍ ႄကီးစြာေသာပြဲကို ကၽင္းပကာ စပၽစ္ရည္ကိုေသာက္ရာတြင္ ဗိမာန္ေတာ္မွသိမ္းယူရရွိသည့္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလားတို႔ကိုအသံုးႁပဳေႂကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထိုအခါလူ၏လက္ဖၽားသည္ေပၚလာ၍ နံရံတြင္ အကၡရာတင္ေရးသားသည္ ကိုေဗလရွာဇာေတြ႔ႁမင္ေသာအခါ ႄကီးစြာတုန္လႈပ္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ႁဖစ္ေလသည္။ သို႔ႏွင့္ ပညာရွိအေပါင္းကိုေခၚ၍ အနက္အဓိပၸါယ္ ေႁပာေစေသာ္လည္း မည္သူမွ်မေဖၚႏိုင္သႁဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖခမည္းေတာ္လက္ထက္က ခၽီးေႁမ‡ာက္ခံရသည့္ဒံေယလကိုေခၚ၍ အနက္ေဖၚေစ သည့္အခါ ဒံေယလကဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခၽိန္ခြင္၌ခၽိန္သည့္အခါ ေလၽာ့ေႂကာင္းေတြ႔ႁမင္သည္ဟု ေဖၚႁပပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္း၏ႏွလံုးသားကို ရႈမွတ္ကာခၽိန္တြယ္ေတာ္မူပါသည္။ မင္းႁဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းႁဖစ္ေစ၊ အမႈေတာ္ ောဆင္ႁဖစ္ေစ၊ စီးပြါးေရးသမားႁဖစ္ေစ၊ လူအမၽိဳးမၽိဳးတို႔အားခၽိန္တြယ္ေတာ္မူပါသည္။ ေဗလရွာဇာသည္ ဘုရားသခင္၏ခၽိန္တြယ္ႁခင္း ခံရသည့္အခါ ေလၽာ့ေနသႁဖင့္ အသက္ေတာ္ရုတ္သိမ္းႁခင္းခံရ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အား ေမဒိလူ၊ ေပရသိလူတို႔အား ဘုရားသခင္အပ္ေပး ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

မိရိႈးဖလာ
ဤအႁဖစ္အပၽက္ကိုဆင္ႁခင္ႃပီး ခရစ္ယာန္မိဘမၽား မွဆင္းသက္လာႂကေသာခရစ္ယာန္ သားသမီးမၽားအား သတိေပး လိုပါသည္။ မိဘမၽားထံမွ ဘုရားသခင္၏ အသက္ရွင္ႁခင္းသက္ေသကို ကိုယ္ေတြ႔မခံစားရေသးပါကသတိႁပဳပါ။ မိဘမၽားထံမွ ႂကားရ ေသာဘုရားသခင္သည္ အမွန္တကယ္အသက္ရွင္ေႂကာင္းသက္ေသရဖို႔ရန္ ႁမည္းစမ္းေခၚႂကည့္ပါဟု တိုက္တြန္း လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ႁခင္းတရားသည္ လူတိုင္းအတြက္ႁဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အေႂကာင္း ကိုႏွလံုးသား ႁဖင့္ဆင္ႁခင္ေနသူ တိုင္းအား ဘုရားသခင္က သက္ေသေပးပါသည္။ ၪီးစြာဘုရားသခင္ အေႂကာင္းသိဖို႔လိုပါသည္။ ထိုေနာက္မွ ႏွလံုးသားႏွင့္ဆင္ႁခင္ လွ်င္ ဘုရားသခင္ကကိုယ္ေတြ ႔သက္ေသခံစားေစမည္ႁဖစ္သည္။

သို႔ႁဖစ္၍ သားသမီးမၽားသည္ မိဘထံမွဘုရားသခင္ အေႂကာင္းေႁပာႂကားခၽက္ကိုႂကား ရသည့္အခါအေလးထားပါ။ ထိုႂကားရေသာစကားမွန္ေႂကာင္း သက္ေသရွာပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႁဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ လူတိုင္းကိုခၽစ္ သနားေတာ္မူေသာေႂကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ႁခင္းတရားႏွင့္ သခင္ေယရႈ အသက္ရွင္ေႂကာင္းကို အမႈေတာ္ေဆာင္မၽားစြာ အားႁဖင့္ အတိအလင္းသတိေပးေဖၚႁပေနပါသည္။ ထိုစကားကိုအေလးမထားဘဲ ပယ္ရွားမည္ဆိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔သာလွ်င္အကၽိဳး ဆံုးရႈံး ၾကေပလိမ့္မည္။

ႏွလံုးသားမွန္ပါေစ
အသက္တာတြင္လုပ္ေဆာင္မႈမည္မွ်မွားေနပါေစ၊ ႏွလံုးသားမွန္ပါကဘုရား၏ သက္ေသကိုခံစားရႃပီ ဘုရားသခင္ကို ေတြ႔ႁမင္ႏိုင္ပါသည္။ (တ၊၉)တြင္ ေရွာလုသည္အသင္းေတာ္ကိုည‡င္းဆဲႃပီး ယံုႂကည္သူမၽားအား ေႏွာင့္ယွက္သူႁဖစ္ေသာ္လည္း ႏွလံုးသားကဘုရားသခင္ကို တမ္းတရည္စူးႃပီးႁပဳေနႁခင္းႁဖစ္သႁဖင့္ ဘုရားသခင္ကအေတြ႔ခံပါသည္။ ဒမာသက္ႃမိဳ႔သို႔သြားေသာ လမ္းတြင္ ေရွာလုသည္သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႔ႃပီး၊ မိမိဆန္႔ကၽင္ဘက္ႁပဳေနေသာသခင္ေယရႈ ကိုယံုႂကည္လက္ခံ၍ အသက္ တာေႁပာင္းလဲမႈရကာ အသင္းေတာ္၏အကၽိဳးႁပဳစုသူ၊ ဘုရားသခင္၏အေႂကာင္းကိုရဲဝံ့စြာ သက္ေသခံ သူႁဖစ္လာပါသည္။

ယေန႔သိပၸံပညာကို အေႁခထားလၽက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွားေႂကာင့္ သက္ေသရွာႂကသူတို႔သည္ အဆံုး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မွန္ေႂကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ယေန႔တိုင္အသက္ရွင္၍ လူတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေႂကာင္းသိရွိ ဝန္ခံခဲ့ႂကပါသည္။ ထိုနည္းတူ (ကမၻာ၂၇၊၂၈)တြင္ ဣဇက္၏သားဧေသာႏွင့္ ယာကုပ္ႏွစ္ေယာက္ရွိႂကသည့္ အထဲမွသားႄကီးဧေသာသည္ မိဘထံမွ ဘုရားသခင္ အေႂကာင္းႂကားရေသာ္လည္း ဘုရားတရားကိုအေလးမထား မ±ိုမေသႁပဳကာအသက္ရွင္ခဲ့၍ ေကာင္းခၽီးမဂၤလာဆံုးရႈံး ခဲ့ရသည္။ သားငယ္ယာကုပ္မွာမူမိဘထံမွႂကားရသမွ်ကို အေလးထားစၪ္ထားအသက္ရွင္မႈေႂကာင့္ ကိုယ္ေတြ႔သက္ေသႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္ ထံမွေကာင္းခၽီးမဂၤလာကိုခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ႁဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ဘိုးဘြား၊ မိဘစၪ္ဆက္ႂကားခဲ့ႂကားရေသာသြန္သင္ခၽက္ စကားမၽားအေပၚ ယံုႂကည္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သက္ေသရလိုပါက ကိုယ္တိုင္ႁမည္းစမ္း၍ေခၚႂကည့္ပါ။ ႏွလံုးသားကိုေတြ႔ႁမင္ေသာဘုရားရွင္၏ သက္ေသႁပဳထင္ရွားမႈကို ကိုယ္တိုင္အံ့ႂသဖြယ္ထိေတြ႔ခံစားရမည္ႁဖစ္ေႂကာင္း ေမတၲာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

 Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply